8/28/2011

Bài tập áp dụng thì quá khứ đơn

Thì quá khứ đơn được dùng đối với một hành động được hoàn tất trong thời gian quá khứ thường đi kèm các trạng từ như : yesterday, before, ago, last week/month/year, in the past, in + năm, .....
 Tóm tắt thì quá khứ đơn (Simple past): 
 - Sự thành lập: Khẳng định : S + V-ed/V2 + O (S + was/were + O)
        Chủ ngữ số nhiều và I dùng were số ít dùng was.
                        Phủ định : S + not + V-ed/V2 + O (S+ not was/were + O)
                        Nghi vấn : Did + S + V? ( was/were + S ?
- Cách dùng chính : thì quá khứ đơn được dùng đối với một hành động được hoàn tất trong thời gian quá khứ thường đi kèm các trạng từ như : yesterday, before, ago, last week/month/year, in the past, in + năm, .....
 Đối với một hành động chiếm lĩnh một thời kì, giờ đã chấm dứt.
 Đối với thói quen quá khứ
Chia động từ trong ngoặc ở thì quá khứ đơn:
1. Yesterday, I (go)______ to the restaurant with a client.
2. We (drive) ______ around the parking lot for 20 mins to find a parking space.
3. When we (arrive) ______ at the restaurant, the place (be) ______ full.
4. The waitress (ask) ______ us if we (have) reservations.
5. I (say), "No, my secretary forgets to make them."
6. The waitress (tell)______ us to come back in two hours.
7. My client and I slowly (walk) ______ back to the car.
8. Then we (see) ______ a small grocery store.
9. We (stop) in the grocery store and (buy) ______ some sandwiches.
10. That (be) ______ better than waiting for two hours.
11. I (not go) ______ to school last Sunday.
12. She (get) ______ married last year?
13. What you (do) ______ last night?
- I (do) ______ my homework.
14. I (love) ______ him but no more.
15. Yesterday, I (get) ______ up at 6 and (have) ______ breakfast at 6.30.
Bình luận
Mẹo: Đăng nhập vào Facebook để bắt đầu bình luận. Xem thêm cách vào Facebook.