1/01/2012

Hướng dẫn học bài 21,22 sinh học 11 : Ôn tập chương 1

Sau khi học chương I về chuyển hóa vật chất và năng lương bây giờ chúng ta hãy bắt đầu ôn lại những gì đã học nhé. Nào chúng ta bắt đầu bài học

Bài tập 1: Ghi chú thích thay cho các chữ a, b, c ..... trên hình 22.1 sách giáo khoa về mối quan hệ dinh dưỡng ở thực vật.
Đáp án:
a - CO2 khuếch tán qua khí khổng vào lá.
b - Quang hợp trong lục lạp ở lá
c - Dòng vận chuyển đường saccarozo từ lá xuống rễ theo mạch rây trong thân cây
d - Dòng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá theo mạch gỗ từ rễ qua thân lên lá
e - Thoát hơi nước qua khí khổng và cutin ở trong biểu bì lá

Bài tập 2: Đánh dấu vào ô chỉ đúng các hình thực tiêu hóa ở động vật qua bảng


Đáp án
Bài tập 3:
a) Cho biết cơ quan trao đổi khí ở động vật và thực vật
b) So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật
Gợi ý trả lời
a) Cơ quan trao đổi khí ở động vật là bề mặt cơ thể, mang, hệ thống ống khí, phổi còn ở thực vật trao đổi khí với môi trường ở tất cả các bộ phận có khản năng thấm khí của cơ thể. Tuy nhiên, trao đổi khí giữa cơ thể thực vật với môi trường chủ yếu thông qua các khí khổng ở lá và bì khổng ở thân cây
b) Giống nhau: Lấy O2 và thải CO2
    Khác nhau :
+ Ngoài trao đổi khí qua hô hấp thực vật còn trao đổi khí qua quang hợp: Quá trình này hấp thụ CO2 và giải phóng khí O2. Trao đổi khí giữa cơ thể thực vật với môi trường được thực hiện thông qua các khí khổng và bì khổng
+ Động vật trao đổi khí với môi trường xung quanh nhờ cơ quan hô hấp, đó là bề mặt cơ thể, hệ thống khí, mang, phổi.
Bài tập 4:
a) Cho biết hệ thống chuyển nhựa nguyên, nhựa luyện ở thực vật và hệ thống chuyển máu ở động vật.
b) Cho biết động lực vận chuyện nhựa nguyên, nhựa luyện ở cơ thể thực vật và máu ở cơ thể động vật
c) Cơ thể động vật trao đổi khí với môi trường sống như thế nào?
Gợi ý trả lời:
a) Ở thực vật, hệ thống vận chuyển nhựa nguyên là mạch gỗ và hệ thống vận chuyển nhựa luyện là mạch rây
    Ở động vật, hệ thống vận chuyển máu là tim và mạch máu ( động mạch, tĩnh mạch, mao mạch )
b) Ở thực vật, động lực vận chuyển nhựa nguyên là áp suất rễ, thoát hơi nước ở là và lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau, giữa các phân tử nước với mạch gỗ. Động lực vận chuyển nhựa luyện là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan cho (lá) và cơ quan nhận (rễ,hạt, quả...)
     Ở động vật có hệ tuần hoàn máu, động lực vận chuyển đi đến các cơ quan là tim. Tim co bóp tạo ra áp lục đẩy máu đi trong vòng tuần hoàn
c) Động vật tiếp nhận chất dinh dưỡng (có trong thức ăn), oxi và thải các chất sinh tra từ quá trình chuyển hóa (nước tiểu, mồ hôi, CO2) , nhiệt.
    Hệ tiêu hóa tiếp nhận chất dinh dưỡng từ bên ngoài cơ thể và đưa vào hệ tuần hoàn. Hệ hô hấp tiếp nhận oxi chuyển vào hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất dinh dưỡng và oxi đến cung cấp cho tất cả các tế bào của cơ thể. Các chất dinh dưỡng và oxi tham gia vào quá trình chuyển hóa nội bào tạo ra các chất bài tiết và CO2. Hệ tuần hoàn vận chuyển chất bài tiết đến thận để bài tiết ra ngoài và vận chuyển CO2 đến phổi để thải ra ngoài.
Bài tập 5: Tìm nội dung phù hơp điền vào chỗ trống để hoàn thiện sơ đồ: Cơ chế duy trì cân bằng nội môi
Đáp án:

 Bài tập 6: Trao đổi chất khoáng và nito ở  thực vật.
Đáp án
Bài tập 7, Bài tập 8 : Các bạn xem lại các bài hô hấp và quang hợp ở bài trước
Bài tập 9: Sơ đồ mối liên quan giữa chức năng của hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa và trao đổi chất ở tế bào và nội bào.

Bình luận
Mẹo: Đăng nhập vào Facebook để bắt đầu bình luận. Xem thêm cách vào Facebook.